پاداش به پرسنل

مبلغ 1.000.000 ریال بعنوان پاداش فصل پاییز در تاریخ 91/09/25 به تمام پرسنل اهدا گردید