ساخت بلوکهاوگرند بلوکهای کشتی دوم افراماکس به ظرفیت تقریبی 113000تن

ساخت بلوکها و گرند بلوکهای کشتی دوم  افراماکس به ظرفیت تقریبی 113000تن