ساخت
ساخت سازه های فلزی-سازه های دریایی(بارج-لندینگ کرافت -یدک کش -کشتی های کانتینربر و نفتکش)
نصب و اجرا
نصب سازه های فلزی
مشاوره و اجرای سیستمهای پیشرفته مدیریتی
آشنا نمودن کارکنان سازمان با نظام های مدیریتی پیشرفته همچون IMSوTQM و...) و برگزاری همایش در زمینه بستر سازی و مصدر سازی نظامهای پیشرفته مدیریتی و ارائه دوره های مدیریتی -اجرای نظامهای پیشرفته مدیریت در سطح سازمان در قالب یک برنامه مدون با اهداف مشخص,راهبری و هدایت مدیریت تحول در سازمان و نظارت بر عملکرد نظامهای جدید استقرار یافته در سازمان برای حفظ سطوح استانداردهای سیستمها